1. Home
  2. /
  3. Ik ben patiënt/mantelzorger
  4. /
  5. Palliatieve zorg kan/is overal

Palliatieve zorg KAN op vele plaatsen

Palliatieve zorg is er voor iedereen.

“Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van die zorg door de sociale zekerheid, staan er borg voor dat dit soort zorg voor alle patiënten even toegankelijk is, binnen het geheel van het zorgaanbod.” (art.2.  Wet 21 juli 2016)

In België voorziet de Wet Palliatieve Zorgen dat de hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, …) aan iedere palliatieve patiënt palliatieve zorg verlenen. Palliatieve zorg vraagt soms een bijzondere bekwaming en expertise: hiervoor zijn verschillende ondersteunende dienstverleningen uitgebouwd.

Onderzoek leert ons dat meer dan 60% van de mensen bij voorkeur thuis wil sterven. Dit was ook de plaats waar tot de jaren 50 van vorige eeuw de meeste mensen stierven. De explosieve groei van de geneeskunde (voor alles leek een behandeling voorhanden of in het vooruitzicht) had tot gevolg dat aan het sterven zelf minder aandacht werd besteed. Door de ontwikkeling van de palliatieve zorg kreeg het sterven opnieuw de aandacht die het verdient. Sterven is niet meer het falen van de geneeskunde (of de patiënt!?) maar een integraal deel van het leven. En sterven kan ook thuis.

De patiënt en de naasten die hiervoor kiezen staan voor een ongekende opdracht (wie heeft eerder nog een sterven meegemaakt?). Het tijdig inschakelen van een multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) palliatieve zorg(of palliatieve thuiszorgequipe) kan de patiënt en de naasten informeren en ondersteunen bij dit laatste levenstraject thuis.
De palliatieve thuiszorgequipe heeft verder als opdracht: overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en hen advies geven over alle aspecten van palliatieve zorgverlening zoals pijnbehandeling, bestrijding van allerlei symptomen, gebruik van gespecialiseerd materiaal (bv. spuitaandrijver), psychologische en morele ondersteuning en informatie geven aan de patiënt en zijn naasten over diagnose, behandeling en prognose, mogelijke levenseindebeslissingen, een goede organisatie en coördinatie van de palliatieve verzorging bewerkstelligen door afspraken te maken met de huisarts en andere zorgverstrekkers.

Op heden besteden de universiteiten in de artsenopleiding amper aandacht aan palliatieve zorg. Na hun opleiding kunnen artsen opleidingen palliatieve zorg volgen. Palliatieve zorg thuis verlenen blijft voor de artsen een tijd- en energievretende opdracht. De palliatieve thuiszorgequipe kan voor de artsen een belangrijke partner zijn in de zorg voor hun palliatieve patiënten.

Samen met de thuisverpleegkundige en de palliatieve thuiszorgequipe vormt de arts een zorgteam rond de patiënt en de naasten. Palliatieve zorg is immers bij uitstek een multidisciplinaire zorg. De andere betrokken hulpverleners (kinesisten, apothekers, sociale diensten, geestelijke begeleiders, …) worden bij het team actief betrokken.

De huisarts blijft de verantwoordelijke voor de medische zorg en de coördinatie tussen de verschillende hulpverleners rond de patiënt. De coördinatie kan, in samenspraak met de huisarts, door een andere persoon van het zorgteam opgenomen worden.

De tussenkomst van de palliatieve thuiszorgequipe is voor de patiënt en zijn naasten kosteloos. Deze thuiszorgequipe is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Inzetten van vrijwilligers kan voor sommige patiënten een meerwaarde betekenen en hun inzet kan een belangrijke steun zijn voor de naasten. Bekijk hier de vrijwilligerswerking van PHA.

De uitbouw van de palliatieve zorgcultuur in de WZC’s is de taak van de coördinerend – en raadgevende arts (CRA) van de instelling samen met de hoofdverpleegkundige en de palliatief referente Verpleegkundige werkzaam in WZC met specifieke opleiding palliatieve zorg. Hun opdracht is het invoeren van een palliatieve zorgcultuur en de sensibilisering van het personeel voor de noodzaak hieraan. Tevens het formuleren zij adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig en paramedisch personeel. Ze organiseren ook opleidingen palliatieve zorg voor de personeelsleden.

Het palliatieve beleid (- zorg) voor de individuele patiënt en zijn naaste blijft de opdracht en taak van de eigen huisarts van de bewoner in de instelling. Deze huisarts kan voor ondersteuning beroep doen op de palliatieve functie maar ook op de MBE (van de thuiszorg).
De multidisciplinaire begeleidingsequipe palliatieve zorg (of palliatieve thuiszorgequipe) kan advies en ondersteuning geven aan zorgverleners werkzaam in deze instellingen en is tevens beschikbaar voor de patiënt en zijn familie.

Het dagcentrum biedt overdag opvang en zorg aan de palliatieve patiënten. Palliatieve patiënten die thuis willen sterven, maar kunnen niet altijd 24 uur op 24u thuis opgevangen worden. Hun verzorging betekent soms een te zware fysieke en psychische belasting voor de omgeving. De palliatieve dagcentra bieden een ondersteuning aan de mantelzorgers en de patiënten.

Het dagcentrum:

  • organiseert aangepaste activiteiten en verhoogt aldus het welbevinden van de patiënt;
  • doordat de patiënt bepaalde dagen in het dagcentrum doorbrengt vermindert de belasting voor de mantelzorgers;
  • verleent gespecialiseerde zorg die thuis niet of moeilijk te verlenen is;
  • Voor meer informatie kan u terecht bij volgende erkende dagcentra in de provincie Antwerpen:
GZA Sint Jozef ZH Molenstraat 19 2640 Mortsel 03 444 12 11 Video
Dagcentrum Ikaria | Ziekenhuis aan de Stroom (zas.be)
Dagcentrum Coda Bredabaan 743 2990 Wuustwezel 03 432 78 42
Dagcentrum — Coda

In de thuiszorg is nachtzorg of nachtoppas dikwijls de ontbrekende schakel. Nachtzorg wil cliënten, mantelzorgers en hun families in deze zorg ondersteunen. Nachtzorg geeft ademruimte en rust aan de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon. Dankzij deze ondersteuning tijdens de nacht kan de cliënt langer thuis blijven wonen.

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Antwerpen biedt nachtelijke hulp aan in heel het arrondissement Antwerpen.

Voor meer informatie kan u terecht op volgende website: www.nachtzorg.be

Video

Ieder ziekenhuis heeft een Palliatief Support Team (PST).

Het PST van een ziekenhuis combineert de functies van een MBE (thuis) en deze van de Palliatieve Functie in de WZC’s.

Het PST waarborgt de ontwikkeling van een “palliatieve zorgcultuur” binnen het ziekenhuis. Het adviseert de hulpverleners in het ziekenhuis, zorgt voor hun opleiding palliatieve zorg en doet beleidsvoorbereidend werk voor de directie.

De “mobiele equipe” van het PST komt bij de opgenomen patiënt en zoekt samen met de behandelende arts en het verzorgend team hoe de palliatieve zorg kan geoptimaliseerd worden.
De patiënt en zijn naasten kunnen het PST contacteren bij vragen of bezorgdheden rond vele onderwerpen: het op punt stellen van pijn- en symptoomcontrole; emotionele, sociale en spirituele ondersteuning; begeleiding van het ontslag uit het ziekenhuis naar huis met ondersteuning van de palliatieve thuisequipe van zijn regio; de begeleiding naar een palliatieve eenheid; het informeren en begeleiden bij wensen rond het levenseinde en wilsverklaringen; ondersteuning bij afscheid nemen en rouw.

Sommige ziekenhuizen hebben een aparte palliatieve eenheid. Het is een afdeling van zes tot twaalf kamers, waar huiselijke sfeer wordt nagestreefd. De patiënten die er verblijven, zijn medisch uitbehandeld en kunnen of willen niet meer thuis verblijven. Op een palliatieve eenheid is er meer personeel dan op een doorsnee ziekenhuisafdeling, zodat er meer tijd is voor patiënt en zijn naasten.

Een multidisciplinair team maakt het mogelijk om de patiënt een individuele totaalzorg aan te bieden. Pijn en andere symptomen worden onder controle gehouden en psychologische begeleiding, rouwvoorbereiding en -begeleiding worden er aan de patiënt en de familie aangeboden.

De palliatieve eenheid wil mensen, die ongeneeslijk ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben, een thuis in het ziekenhuis aanbieden.

Opname op een palliatieve eenheid betekent niet dat de weg naar thuis afgesloten wordt. Tijdens het verblijf op de palliatieve eenheid kan de patiënt een dag of een weekend naar huis gaan als hij dit wil. Ook wanneer de mantelzorg aangeeft dat ze het opnieuw aankunnen of wanneer een goede pijn- en symptoomcontrole op punt staat kan een ontslag geregeld worden.

PE St.- Erasmus

PE St.-Camillus

Kinderen met een levensbedreigende ziekte krijgen maximale palliatieve zorg aangeboden zowel thuis als in het kinderziekenhuis.

In Vlaanderen zijn er enkele gespecialiseerde teams die de kinderen, hun gezin en de hulpverleners, die thuis in de zorg betrokken zijn, ondersteunen met advies en indien nodig zorg.

KOESTER pediatrische liaisonequipe UZ Gent Bekijk hier

KITES zorgteam UZ Leuven  Bekijk hier

Villa Rozerood respijthuis:Bekijk hier

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.