Privacybeleid

Algemene Privacyverklaring

Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we u hierover informeren.

Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat :

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we u op de hoogte willen brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

1. Identiteit van de organisatie

Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA)
Gouverneur Kinsbergencentrum
Doornstraat 331
2610 Antwerpen
03 375 80 75
pha@uantwerpen.be
www.pha.be
Ondernemingsnummer 0477 398 246

2. Doel verwerking persoonsgegevens

MBE

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • bieden van palliatieve zorgbegeleiding in multidisciplinaire samenwerking met andere betrokken zorgverleners (rechtsgrond : verstrekken van zorg)
 • het verrichten van de administratie verbonden aan begeleidingsdossiers (rechtsgrond : uitvoering verplichtingen m.b.t sociale zekerheidsrecht)
 • het verrichten van de registratie verbonden aan begeleidingsdossiers (rechtsgrond : wetenschappelijk onderzoek)

NPZ

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Administratie verbonden aan de organisatie van vorming, training en opleiding (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Opvolging en coaching van deelnemers aan vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Informatieverstrekking aangaande en communicatie over vorming, training en opleiding en andere door de organisatie (mee)georganiseerde initiatieven. (rechtsgrond : toestemming betrokkene)
 • Individuele ondersteuning, coaching, adviesverlening (rechtsgrond : toestemming betrokkene)
 • Administratie i.v. het beheer van de bibliotheek (rechtsgrond : uitvoering overeenkomst)
 • Registratie i.v. evaluatie en bijsturing van de werking en i.v. verantwoording aan subsidiërende overheden (rechtsgrond : gerechtvaardigd belang / wettelijke verplichting)

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :

MBE

 • Gegevens m.b.t. de persoon : naam, adres, telefoonnummer, mailadres, GSM, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, burgerlijke staat, nationaliteit, etniciteit, filosofische of religieuze overtuiging
 • Gegevens m.b.t. de samenstelling van het gezin
 • Gegevens m.b.t. lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten, de behandeling en begeleiding

NPZ

 • Gegevens m.b.t. de persoon : naam, adres, telefoonnummer, mailadres, GSM, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer
 • Financiële gegevens : bankrekeningnummer
 • Gegevens m.b.t. gevolgde opleidingen en behaalde getuigschriften
 • Gegevens m.b.t. functie en werkgever
 • Beeldopnames : foto’s

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

4. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Eigen organisatie

Enkel medewerkers in loondienst die in het kader van de uitvoering van hun opdracht, (gedeeltelijke) persoonsgegevens nodig hebben, hebben daartoe (gedeeltelijk) inzage.

Vrijwilligers hebben nooit rechtstreekse inzage in de persoonsgegevens. Zij worden geïnformeerd in de mate van wat nodig is om hun vrijwilligerswerk te kunnen realiseren.

Studenten verpleegkunde en artsen en opleiding die stage lopen, krijgen inzage – onder supervisie van hun mentor – in de dossiers van patiënten die hebben ingestemd met begeleiding door een stagiair.

Alle hierboven vermelde groepen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen wat betreft de toegangsrechten met het oog op een zo maximaal mogelijke bescherming van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

MBE

In de begeleiding van patiënten en hun naasten werkt de organisatie samen met anderen.

In functie van continuïteit van zorg en een kwalitatieve dienstverlening worden persoonsgegevens met derden uitgewisseld, voor zover en uitsluitend dan, als het een gemeenschappelijke begeleiding betreft en in de mate die nodig is.

 

NPZ

Persoonsgegevens kunnen worden doorgeven aan derden indien deze direct betrokken zijn bij de realisatie van vorming, training en opleiding of enig andere activiteit door de organisatie, voor zover en uitsluitend dan, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende initiatief.

In dit geval onderschrijft de organisatie met de derde partij een overeenkomst waarin beiden zich ertoe verbinden de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden.

5. Bron van de persoonsgegevens

MBE

De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,

dan wel door derden, m.n. mantelzorgers of professionele zorgverleners die reeds betrokken zijn in de begeleiding.

NPZ

De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,

dan wel door derden, m.n. hun werkgever die hen opgeeft voor een bepaalde activiteit.

Om professionele redenen kunnen social media worden gecheckt.

 

6. Bewaartermijn

De organisatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.

MBE

 • De organisatie is bij wet verplicht patiëntdossier bij te houden gedurende 10 jaar na het laatste contact. Nadien worden de persoonsgegevens geanonimiseerd gearchiveerd i.v. wetenschappelijk onderzoek

NPZ

 • Persoonsgegevens in het kader van vorming, training en opleiding worden bijgehouden tot 2 academiejaren na het academiejaar waarin de opleiding werd gevolgd.

Nadien worden de persoonsgegevens gepseudonomiseerd gearchiveerd i.v. registratie en verantwoordingsdoeleinden

Persoonsgegevens in het kader van bibliotheekbeheer worden bijgehouden voor de duur dat de betrokkene potentieel gebruik maakt van de bibliotheek.

Nadien worden de persoonsgegevens geanonimiseerd gearchiveerd i.v. registratie

7. Beveiliging

De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen werden genomen :

 • De toegang tot persoonsgegevens worden beperkt i.v. de functie of opdracht.
 • Op alle systemen is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van toepassing.
 • Alle personen die namens de organisatie inzage hebben in persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Bij archivering worden de persoonsgegevens gepseudonomiseerd of geanonimiseerd.
 • Back-ups van de persoonsgegevens laten toe om deze te herstellen indien er zich fysieke of technische incidenten zouden voordoen.
 • De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
 • De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en over de voorschriften, afspraken en maatregelen daartoe.

 

8. Rechten

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op correctie wanneer u vaststelt dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet correct of onvolledig zijn.

Dit betreft geen absoluut correctierecht, maar enkel m.b.t. feitelijke gegevens betreffende uw persoon.

 • U heeft recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben als deze door de organisatie worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd of algemeen belang. Echter indien het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een rechtsvordering, dan kan de organisatie geen gehoor geven aan het bezwaar.
 • U hebt recht om in bepaalde gevallen te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens wel nog door de organisatie worden bewaard, maar dat het gebruik en/of verspreiding wordt beperkt of stopgezet.
 • U heeft recht op vergetelheid. Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verkregen of wanneer de verwerking berust op toestemming, kan u vragen om deze te verwijderen uit onze databases.
 • U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen om persoonsgegevens die op u betrekking hebben, over te dragen aan uzelf of een ander verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de organisatie. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

10. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan pha@uantwerpen.be of per post op het bovenstaande adres. Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot pha@uantwerpen.be .U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

11. Welke cookies gebruikt Vzw Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA)

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.
Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

PHA gebruikt verschillende soorten cookies:
• Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.

• Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website
te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).
Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres,
de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische
gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

• Conversie cookies in functie van derde partij mailchimp.com ifv mailtracering.

12. Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

13. Wettelijke basis van de privacyverklaring

 • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.