1. Home
  2. /
  3. Ik ben hulpverlener
  4. /
  5. Hulpverlener – Wetgeving

Wetgeving

WETGEVING INZAKE PALLIATIEVE ZORG

Overzicht van de wetten, decreten, Koninklijke besluiten en besluiten van de Vlaamse regering betreffende palliatieve zorg.

 


28 FEBRUARI 2014. – Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. (B.S. 04.12.2014)


17 MAART 2013. – Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (1)(B.S. 14/06/2013)


7 MAART 2013. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde. (B.S. 08.04.2013)


22 JANUARI 2010. – Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven aan een kind of aan zijn partner. (B.S. 05.02.10)


16 FEBRUARI 2009. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


19 JUNI 2007. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.


7 JUNI 2007. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.


7 JUNI 2007. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.


27 APRIL 2007. – Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (B.S. 07.06.2007)


19 MAART 2007. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


8 DECEMBER 2006. ‐ Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging, gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007.


1 JULI 2006. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (B.S. 14/07/2006)


1 JULI 2006. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. (B.S. 14/07/2006)


10 NOVEMBER 2005. – Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de <euthanasie> met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. – Erratum. (B.S. 25.09.2006)


10 NOVEMBER 2005. – Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. (B.S. 13.12.2005)


24 NOVEMBER 2004. ‐ Wet tot wijziging van de wet van 22 augustus betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. (B.S. 17.10.2005)


21 SEPTEMBER 2004. ‐ Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust‐ en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging.


6 NOVEMBER 2003. ‐ Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,


22 AUGUSTUS 2002. ‐ Wet betreffende de rechten van de patiënt. B.S. 26.09.2002


19 JUNI 2002. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


19 JUNI 2002.Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. B.S. 27/06/2002


14 JUNI 2002. ‐ Wet betreffende de palliatieve zorg. (B.S. 26.10.2002)


25 APRIL 2002. ‐ Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


19 FEBRUARI 2002. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg.


22 NOVEMBER 2001. ‐ Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bestemd voor de financiering van de opleiding en van de sensibilisering van het personeel voor de palliatieve verzorging in de rust‐ en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden


4 OKTOBER 2001. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend.


4 OKTOBER 2001. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en ‐diensten en houdende regeling van de toekenningprocedure.


12 SEPTEMBER 2001. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.(B.S. 29/09/2001)


12 SEPTEMBER 2001.Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. (B.S. 29/09/2001)


2 DECEMBER 1999. ‐ Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.


19 APRIL 1999. ‐ Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, f, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. B.S. 28/10/1999


19 APRIL 1999. ‐ Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, f, van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.


19 APRIL 1999.Koninklijk besluit tot wijziging van Koninklijke besluiten van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, en houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en ‐diensten en houdende regeling van de toekenningprocedure.


13 OKTOBER 1998. ‐ Koninklijk besluit tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte‐ en invaliditeitsverzekering moeten voldoen. (B.S. 04.11.1998)


15 JULI 1997. ‐ Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. (B.S. 31/07/1997


15 JULI 1997. ‐ Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg. (B.S. 31/07/1997)


15 JULI 1997. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. (B.S. 31/07/1997)


15 JULI 1997. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust‐ en verzorgingstehuizen. (B.S. 31/07/1997)


19 JUNI 1997. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp. (B.S. 28.06.1997)


19 JUNI 1997. ‐ Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en –diensten en houdende regeling van de toekenningsprocure (B.S. 28/06/1997).


19 JUNI 1997. ‐ Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen om te worden erkend (B.S. 28‐06‐1997).


19 JUNI 1997. ‐ Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten. B.S. 28.06.1997


30 OKTOBER 1996. ‐ Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten.


10 MEI 1995Besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 houdende vaststelling van de lijst van subsidiabele vrijwilligersactiviteiten (B.S. 30‐08‐1995)


3 MEI 1995Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken (B.S. 28‐06‐1995).


22 MAART 1995. ‐ Koninklijk besluit inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100bis, §4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. (B.S. 05/05/1995)


18 JANUARI 1994.Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde (B.S. 09/03/1994).


19 AUGUSTUS 1991. ‐ Koninklijk besluit tot vaststelling van voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp (B.S. 04‐10‐1991).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.