1. Home
 2. /
 3. Ik ben hulpverlener
 4. /
 5. Hulpverlener – Wat doet...

Wat doet PHA

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw wil de levenskwaliteit van patiënten met palliatieve zorgnoden en van hun omgeving optimaliseren.

PHA is een erkend netwerk / samenwerkingsverband palliatieve zorg.

 

PHA

 • wil sensibiliseren en informeren over palliatieve zorg
 • initieert en stimuleert overleg en samenwerking
 • organiseert een vrijwilligerswerking ter ondersteuning van de palliatieve patiënt thuis.
 • organiseert vorming en opleiding
 • beschikt over een kleine onderzoekscel inzake palliatieve zorg.

 

PHA heeft een erkende Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) palliatieve zorg.
Deze equipe werkt emancipatorisch, dit wil zeggen dat er maximale ondersteuning wordt geboden aan de vertrouwde hulpverleners van de patiënt.
Er wordt een 24u op 24u toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening gegarandeerd bij palliatieve patiënten en hun naasten.

 

Onze doelstellingen

De doelstellingen van PHA zijn ondermeer

 • het organiseren van vorming en bijscholing aan professionele en niet-professionele hulpverleners die zich betrokken weten bij de palliatieve hulpverlening
 • het optreden als een coördinerende en adviserende organisatie voor optimale palliatieve zorgverstrekking
 • het organiseren van vrijwilligerswerk, een activiteit die zal worden verricht uit hoofde van de vereniging en onder haar verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de opleiding en follow-up, als wat betreft coördinatie en communicatie met de professionele thuiszorg in al haar geledingen
 • het oprichten van een intermediair niveau van palliatieve verzorging tussen ziekenhuisverzorging en thuisverzorging
 • het ter beschikking stellen van apparatuur om thuisverzorging mogelijk te maken
 • de ondersteuning van de thuisverzorgingsteams voor de begeleiding van de palliatieve patiënten en hun naasten. In dit kader meewerken in verzorgingseenheden van palliatieve zorg en hulpverlening aan en bij de oprichting van palliatieve hospices. De vereniging treedt niet in de plaats van de klassieke thuisverzorging

 

Kenmerken dienstverlening

Respect voor de autonomie van de patiënt

De autonomie van een palliatieve patiënt wordt beperkt door zijn afhankelijkheid, zijn angsten, zijn verwachtingen en verlangens. Om de patiënt toe te laten de juiste keuzes te kunnen maken is het onze taak de patiënt maximaal te informeren over zijn mogelijkheden en beperkingen en dit door alles bespreekbaar te stellen. Dit kan door de vragende, explorerende en steunende houding die wij aannemen tijdens onze contacten met de patiënt.

Betrokkenheid

Omdat palliatieve zorg zich niet aan de kantooruren houdt, garanderen wij met onze 24u op 24u bereikbaarheid een maximale en continue ondersteuning. De verschillende overheden zijn de belangrijkste financiers van onze dienstverlening. Het is voor ons een manier waarop de gemeenschap (via de belastingen en bijdragen) zijn betrokkenheid bij de palliatieve medemens uit. Dit houdt ook in dat ons hulpaanbod gratis kan worden aangeboden. Ook de gratis inzet van vrijwilligers in de thuiszorg is een vorm van betrokkenheid.

Een continue professionele ingesteldheid

De acties en adviezen die door onze medewerkers worden verstrekt, worden steeds getoetst op hun juistheid. De medewerkers hebben als opdracht zich continu bij te scholen en op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen. PHA organiseert jaarlijks ook voor zijn eigen medewerkers verschillende vormingen.

Palliatieve zorg is teamwerk

De veelheid aan problemen en vragen van zowel de patiënt als zijn naasten is te groot om op de schouders van 1 hulpverlener te leggen. De inbreng van iedere professionele en niet-professionele hulpverlener kan maximaal renderen als er tussen de verschillende actoren voldoende overleg is en er goede afspraken worden gemaakt. De inbreng van de eigen benadering door iedere zorgverlener draagt bij tot maximaal rendement van de aangeboden zorg.

De hulpverlening van PHA is emancipatorisch

Dit betekent dat wij bij onze tussenkomsten maximaal de hulpverleners die reeds rond de patiënt aanwezige zijn willen ondersteunen. Als een ‘skilled compagnon’ of ervaren collega in palliatieve zorg helpen we samen met de artsen, de verpleegkundigen, de maatschappelijk werkers, de psychologen en de vele andere zorggevers het unieke palliatieve zorgtraject van iedere individuele patiënt waar te maken.

 

Hoe aanmelden?

Meer informatie over welke informatie nodig is bij de aanmelding van een nieuwe patiënt.

 

Missie en visie

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) helpt om iedereen binnen haar werkingsgebied een waardig, kwaliteitsvol en tevreden levenseinde te laten ervaren. PHA doet dit vanuit kennis, ervaring en met deskundigheid in een gelijkwaardige samenwerking met patiënten, hun naasten en hun professionele zorggevers.

Om dit te bereiken

… werkt PHA samen zowel met ervaren professionelen als via thuis-ondersteunende, goed gevormde vrijwilligers. Zo bereiken we samen met alle regionale belanghebbenden een toegankelijke palliatieve en levenseindezorg voor iedereen;

… ondersteunt PHA alle zorgverleners in de eerste en de tweede lijn via een coachende samenwerking, waarbij het versterken van hun professionaliteit voorop staat. We vertrekken vanuit de individuele wensen en noden van iedere zorgvrager en worden gedreven zowel door wetenschappelijke kennis als door praktische ervaring;

… informeert PHA de samenleving over nieuwe wetenschappelijk inzichten betreffende het levenseinde, sterven, dood en rouwen;

… streeft PHA naar de realisatie van een meelevende gemeenschap waarin lijden, sterven, dood en rouwen volwaardige en zichtbare thema’s zijn eigen aan het leven.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.